หน้าหลัก ประวัติ
พระราชกรณียกิจ พระราชกรณียกิจ ณ จังหวัดนครปฐม
พาชมดุสิตธานี เมืองประชาธิปไตย 3D Model
• บทนำ
• ด้านการรักษาความมั่นคง
ของชาติและการส่งเสริม
ศักยภาพทางการทหาร

• ด้านการศึกษา
• ด้านการปกครองและการเตรียม
การในเรื่องการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย

• ด้านการศาสนา
• ด้านวรรณกรรม
• ด้านงานหนังสือพิมพ
• ด้านศัพท์บัญญัติและ
อักขรวิธีไทย

• ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
• พระราชทานธงไตรรงค ์
• พระราชทานกำเนิด
การใช้นามสกุล

• การใช้ปีพุทธศักราช (พ.ศ.)
• ด้านการคมนาคม
• ด้านการเงิน การออมทรัพย ์
และการสหกรณ

• ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
• ด้านการอุตสาหกรรม
และการพานิชย ์

• ด้านการส่งเสริม
การท่องเที่ยวไทย

• 
ด้านการสร้างสวนสาธารณะ
 

           ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นมีการติดต่อกับประเทศในซีกโลกตะวันตกอย่างกว้างขวางมากขึ้น ซึ่งทำให้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้และมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ต้องมีการบัญญัติศัพท์ขึ้นใช้เพื่อสื่อสารด้วยภาษาไทยให้เข้าใจตรงกัน ซึ่งในการบัญญัติศัพท์นั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคิดศัพท์ภาษาไทยจากคำภาษาอังกฤษขึ้นใช้มากมายหลายคำ คำที่ยังใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบัน เช่น

 

วิทยุ จากคำ Radio
คมนาคม จากคำ Communication
ไปรษณียบัตร จากคำ Post card
บรรณาธิการ จากคำ Editor
ตำรวจ จากคำ Police
โทรเลข จากคำ Telegram
โทรศัพท์ จากคำ Telephone
ธนาคาร จากคำ Bank
ห้องสมุด จากคำ Library
เอกอัครราชทูต จากคำ Ambassador
  ฯลฯ  

           นอกจากนี้ ยังทรงบัญญัติศัพท์ขึ้นใช้แทนคำไทยที่ใช้กันอยู่และทรงเห็นว่ายังไม่เหมาะสม เช่น

นาง นางสาว ใช้แทน อำแดง
โรคระบาด ใช้แทน โรคติดต่อ
กรมชลประทาน ใช้แทน กรมทดน้ำ
สภากาชาด ใช้แทน สภาอนุโลมแดง
  ฯลฯ  

           ส่วนคำที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการที่เพิ่งริเริ่มขึ้นในเวลานั้นก็ทรงบัญญัติขึ้นด้วย เช่น

เครื่องบิน มหาวิทยาลัย
คณบดี ไชโย
ธนาคารออมสิน นามสกุล
พุทธศักราช อักษรศาสตร์
วิทยาศาสตร์ อนุบาล
ฯลฯ

           การที่ทรงคิดศัพท์บัญญัติต่าง ๆ ขึ้นใช้ ทำให้เป็นประโยชน์แก่วงการภาษาไทยอย่างยิ่ง และแสดงให้เห็นว่าทรงเป็นผู้แตกฉากในเรื่องของภาษาไทยจึงสามารถนำคำต่าง ๆ มาประกอบกันเข้าทำให้เกิดคำศัพท์ต่าง ๆ ขึ้นใหม่ นับว่าทรงทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่วงการภาษาไทยของชาติ

          อนึ่งพระองค์ได้ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับอักขรวิธีใหม่ โดยทรงคิดที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเขียนหนังสือไทยให้ตัวพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์อยู่ในบรรทัดเดียวกัน เพื่อช่วยประหยัดพื้นที่ในการพิมพ์ อันจะทำให้ผลต่อขนาดของหนังสือและจะทำให้หนังสือมีราคาถูกลง ทั้งนี้พสกนิกรของพระองค์จะได้มีโอกาสอ่านหนังสือกันได้มากยิ่งขึ้น แต่พระราชดำรินี้มิได้ดำเนินไปอย่างแพร่หลายในวงกว้าง จึงยังมิได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างไรก็ตาม นับว่าพระองค์ทรงเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องนี้

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรวุธ สยามมงกุฎราชกุมาร